Устав

  УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА  МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"

   

  Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Лозница на 27.12.2012 г.

   

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Статут

  Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

  (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

  (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

  (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

   

  Наименование

  Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ".

  (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

  (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

   

  Седалище и адрес на управление.

  Чл. З. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Лозница, обл. Разград, ул. Пенчо Кубадински № 26 В.

   

  Срок

  Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

   

  Определяне на дейността

  Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в съдействие на малинопроизводителите на територията на Република България във връзка с извършваните от тях дейности.

   

  Основни цели на сдружението

  Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

  1. представляването, подпомагането и насърчаването на малинопроизводителите на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации;

  2. събирането, обобщаването и предоставянето на своите членове стопанска и друга информация;

  3. подпомагането развитието на ефективно производство на малини чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители;

  4. развитието на селските райони, в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските общности;

  5. съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други.

   

  Средства за постигане на целите на сдружението

  Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

  1. изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на малинопроизводителите;

  2. информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на малинопроизводството;

  3. анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор малинопроизводство;

  4. разработване и предоставяне на държавните и общински органи на предложения, анализи, експертизи и други, които се отнасят до развитието на малинопроизводството;

  5. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на малинопроизводителите при спазване на действащите нормативни актове;

  6. участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в малинопроизводството, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;

  7. организиране на конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;

  8. консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други;

  9. съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;

  10. съдействане на асоциираните членове на СДРУЖЕНИЕТО при съдебни спорове, с оглед защитата на техните законни интереси;

  11. установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации;

  12. участване в национални и международни проекти и програми;

  13. организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на СДРУЖЕHИЕТО.

   

  II. ЧЛЕНСТВО

  Членски права и задължения

  Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

  (2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

  (3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

   

  Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

  1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

  2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

  3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

  4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

  5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

   

  Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

  1. да внася ежегодно членския си внос;

  2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

  3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

   

  Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

   

  Придобиване на членство

  Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

   

  Прекратяване на членство

  Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

  1. с едностранно волеизявление до сдружението;

  2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

  3. с изключване;

  4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

  5. при отпадане.

  (2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.

  (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататьшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

  (4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

   

  III. ИМУЩЕСТВО

  Имущество

  Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

   

  Източници на средства на сдружението

  Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 20 лева за хектар обработваема площ от съответния член на сдружението и се заплаща ежегодно до края на първото тримесечие за годината, за която се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

  (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 50 % + 1 от членовете на сдружението.

  (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

  (4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

  (5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

   

  Стопанска дейност

  Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет.

  (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

  (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

   

  Покриване на загуби

  Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 50% + 1 гласа от всички членове на сдружението.

   

  IV. УПРАВЛЕНИЕ

  Органи на сдружението

  Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

   

  Състав на Общото събрание

  Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

   

  Представителство

  Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

  (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

  (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

  (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

  (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

   

  Компетентност на Общото събрание

  Чл. 21. Общото събрание:

  1. изменя и допълва Устава на сдружението;

  2. приема други вътрешни актове;

  3. преобразува и прекратява сдружението;

  4. приема и изключва членове;

  5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

  6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

  7. одобрява годишния финансов отчет;

  8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

  9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

  10. взема решение за откриване и закриване на клонове;

  11. взема решение за участие в други организации;

  12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

  13. приема бюджета на сдружението;

  14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

  15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

  16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

  17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. Провеждане на общо събрание

   

  Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 3 месеца след учредяване на сдружението.

  (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

   

  Свикване на Общото събрание

  Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

  (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

  (3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

  (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

  (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

   

  Право на сведение

  Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

   

  Списък на присъстващите

  Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

  (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

   

  Кворум

  Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

   

  Право на глас

  Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

   

  Конфликт на интереси

  Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

  1. предявяване на искове срещу него;

  2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

  3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

   

  Мнозинство

  Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

  (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

   

  Решения

  Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

  (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

   

  Протокол

  Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

  (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

  (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

   

  Управителен съвет

  Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

  (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

  (3) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението.

  (4) Член на Уперавителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

  (5) Първият управителен съвет, определен в учридителния протокол в състав от пет члена, е с мандат от три години.

  (6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

   

  Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

  1. имат постоянно местоживеене в страната;

  2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

  3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

   

  Права и задължения на Управителния съвет

  Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

  (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

  (3) Управителният съвет приема правила за работата си.

  (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

  (5) Всеки член на Съвета може да поиска от управителя на сдружението да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

  (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

  (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

  (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

  (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

  (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

  (11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

  (12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

  (13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

   

  Кворум и мнозинство

  Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

  (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8-9 от устава, които се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

  (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

  (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

  1. съществена промяна на дейността на сдружението;

  2. съществени организационни промени;

  3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

  4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

   

  Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

   

  Отговорност на членовете на Управителния съвет

  Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

  (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

   

  Управител

  Чл. 38. (1) Управителният съвет възлага управлението и представителството на сдружението на един или повече от своите членове - управител. Управителят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

  (2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

  (3) Управителят:

  1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

  2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

  3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

  4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

  5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

  6. член на Управителния съвет от името на сдружението сключва договор с управителя, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване, осигуровките и други условия.

   

  V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

   

  Документи по годишното приключване

  Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя пред независими одитори в предвидените от закона случаи.

   

  Съдържание на отчета за дейността

  Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

   

  Назначаване на независими одитори

  Чл. 41. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

  (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

   

  Приемане на годишното приключване

  Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

   

  3адължителна отчетна информация

  Чл. 43. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност. и своевременност.

   

  Дивиденти

  Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.

   

  Книги на дружеството

  Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на управителя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от управителя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

  (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

   

  VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

  Основания за прекратяване

  Чл. 46. Дружеството се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание;

  2. при обявяването му в несъстоятелност;

  3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

   

  VII. ЛИКВИДАЦИЯ

   

  Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

  (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

  (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: се предоставя на организации със същите или близки до целите на СДРУЖЕНИЕТО по решение на ликвидатора.

  (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

   

  VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ", състояло се на 27.12.2012 r. в гр. Лозница, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

   

   

  УЧРЕДИТЕЛИ:                                                                                                ПОДПИСИ:

  1, „Хладилна база за дивечово месо АД

  2. „Джъмп фрут" АД

  3. Айхан Мустафов Хашимов

  4. Найден Радев Петров

  5. Димитринка Железчева Стоянова

   

  Дата: 27.12.2012 г.

  © 2017-2019 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.