Цели и приоритети

  Цели на Бълфарска асоциация на малинопроизводителите:

  Представляването, подпомагането и насърчаването на малинопроизводителите на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации;

  Събирането, обобщаването и предоставянето на своите членове стопанска и друга информация;

  Подпомагането развитието на ефективно производство на малини чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към постигане на европейските стандарти в деиността на земеделските производители; развитието на селските райони в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските общности;

  Съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различии услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други.

   

  Средства за постигане на целите:

  Изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на малинопроизводителите;

  Информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в облаетта на малинопроизводството;

  Анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор малинопроизводство; разработване и предоставяне на държавните и общински органи на предложения, анализи, експертизи и други, които се отнасят до развитието на малинопроизводството;

  Организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на малинопроизводителите при спазване на действащите нормативни актове;

  Участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в малинопроизводството, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;

  Организиране на конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;

  Консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други;

  Съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;

  Съдействие на асоциираните членове на сдружението при съдебни спорове с оглед защитата на техните законни интереси; установяване на сътрудничество съе сродни организации в страната и в чужбина и участва в деиността на европейски и други международни организации;

  Участване в национални и международни проекти и програми;организиране и финансиране на други позволена от закона деиности, свързани с целите на сдружението.

   

  Сдружението се учредява с неопределен срок за осъществяване на дейност в частна полза съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни иоборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

  Сдружението набира своите средства от членски внос; целеви вноски на членовете; предоставяне на парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем; дарения от физически и юридически лица; спонсорство.

  Още в тази категория: Устав »
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.